Seloste käsittelytoimista

Päivitetty 2018

Yleistä Tässä selosteessa tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot (Artikla 13) sekä selosteen käsittelytoimista (Artikla 30) on esitetty tiiviisti sekä ymmärrettävästi yksinkertaisella kielellä. Huomaathan, että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai käytäntöjemme muuttuessa. Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme.

Lauttasaaren Kipparit (LK) henkilötiedon käsittely liittyy jäsenrekisterinsä ylläpitämiseen.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Lauttasaaren Kipparit

Internet-osoite: www.lauttasaarenkipparit.net

Sähköposti: info@lauttasaarenkipparit.net

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot Puheenjohtaja / Kommodori (päivitetty tieto löytyy aina osoitteesta http://www.lauttasaarenkipparit.net) –

Sähköposti: info@lauttasaarenkipparit.net

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

–          Jäsenrekisterin ylläpitäminen

–          Yhdistyksen jäsenmaksujen kerääminen

–          Yhdistyksen jäsenille kommunikointiin (esim. kokoukset ja tapahtumat)

–          Toiminnan kehittämiseen

Automaattinen päätöksenteko Emme tee automaattista päätöksentekoa.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Oikeutettu etu

Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Tietolähteet Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteröidyt Yhdistyksen jäsenet
Henkilötietoryhmät Perustiedot –          Nimi
Yhteys- ja osoitetiedot –          Osoite

–          Puhelinnumero

–          Sähköpostiosoite

Muut –          Titteli
Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Lauttasaaren Kipparit ei luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolelle tai muihin käyttötarkoituksiin.
Tietojen siirtäminen Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyssä jäsenrekisterin osalta.

Ylläpidosta vastaa Flo Apps Oy (palvelu FloMembers).

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, jäsenyyden ajan. Jäsenyyden päätyttyä tiedot poistetaan vuosittain.
Rekisteröidyn oikeudet Alla olemme kuvanneet oikeutesi ja niihin liittyvät periaatteet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus kerran vuodessa saada vahvistus siitä, onko henkilötietojasi käsitelty Rekisterinpitäjän toimesta sekä jäljennös henkilötiedoista. Jäljennös toimitetaan sähköisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, josta pyyntö on esitetty, sillä edellytyksellä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat tunnistettavissa pyydetyllä sähköpostiosoitteella.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Edellytyksenä jäsenrekisteristä poistamiselle on jäsenyyden irtisanominen.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Emme ole tunnistaneet toiminnassamme tapausta, jossa käsittelyn rajoittaminen olisi tämän artiklan mukainen toimenpide. Mikäli et halua tietojasi käsiteltävän katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

5. Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilötietojesi poistamista. Katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Toimitamme henkilötietosi sähköisessä muodossa. Katso kohta 1. ”Oikeus saada pääsy tietoihin”.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseen.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli katsot, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt tietojasi lainmukaisesti voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme kaikille pyytäjille viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.

Ymmärräthän, että toimimme vapaaehtoistyöhön pohjautuen. Näin ollen, ajankäyttömahdollisuutemme vaihtelevat aika ajoittain. Pyrimme palvelemaan seuramme jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomaathan, että kunkin oikeuden käyttämiseksi Rekisterinpitäjän on tunnistettava sinut. Tunnistaminen tehdään aina Rekisterinpitäjän hyväksymiä tunnistusmenetelmiä käyttäen. Tunnistautumisella haluamme estää henkilötietojen vääriin käsiin joutumisen.

Käyttääksesi mitä tahansa näistä oikeuksista lähestythän sähköpostilla Lauttasaaren Kippareita osoitteeseen info@lauttasaarenkipparit.net

Tietojen suojaamisen periaatteet Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Flo App Oy:n ylläpitämässä käyttöoikeuksin suojatussa ympäristössä. Palveluntarjoaja vastaa tietojen varmistuksista, pääsynhallinnan tietoturvallisuudesta ja tiedon salauksesta. Lisätietoja palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelystä ja tietoturvaperiaatteista löytyy osoitteesta https://flomembers.fi. LK ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.