Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 09.11.2022


1 §
Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kipparit ry ja sen kotipaikka on
Helsinki. Yhdistyksen tunnuksena ovat valtioneuvoston vahvistamat
viirit, joiden käyttämisestä säädetään tarkemmin yhdistyksen
lippuohjeissa.


2 §
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja edistää merenkulun harrastusta
ja turvallista liikennekulttuuria sekä kehittää ja ylläpitää
jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoa.


3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä merenkulun
opetusta, harjoituksia, tutkintoja, kursseja ja vierailuja
jäsenistöä kiinnostaviinkohteisiin, sekä mahdollisuuksien mukaan
osallistumaan merenkulkuun liittyvään yleishyödylliseen toimintaan.


4 §
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus, johon
kuuluu kommodori (puheenjohtaja), varakommodori (varapuheenjohtaja)
ja 3-8 jäsentä.
Hallitus valitsee vuosittain joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta
kutsuttuna sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt ja toimikunnat. Kommodori ja varakommodori valitaan
vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi
siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen
kerran erovuoroiset ratkaisee arpa. Kaikki edellä mainitut voidaan
valita välittömästi uudelleen.


5 §
Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt
hoitaa hänen tehtäviään varakommodori ja hänenkin ollessaan estynyt
joku hallituksen jäsen.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori tai hänen estyneenä
ollessaan varakommodori, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit ja tilinpäätös sekä toimintakertomus on jätettävä
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tarkastettavaksi
viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai
toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen tammi-toukokuussa hallituksen
lähemmin määräämänä aikana sekä ylimääräisiin kokouksiin tarpeen
mukaan tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä
määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
viimeistään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana.

7 §
Vuosikokouksessa
Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään
niiden hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Esitetään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio ja ehdotus jäsenmaksujen suuruudeksi kuluvaa vuotta varten
ja päätetään niistä.
Päätetään tiedonantotavasta jäsenistölle.
Päätetään seuraavan vuoden yhdistyksen kokousten kutsutavasta.
Valitaan kommodori, varakommodori sekä hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle, toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä
varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja.
Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista
ottaen huomioon näiden sääntöjen 8 § ja yhdistyslain 14 §
määräykset.

8 §
Jäsenten kokouksiin esittämät asiat voidaan ottaa niissä
käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi,
on siitä tehtävä esitys vähintään kahta (2) viikkoa ennen
vuosikokousta, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

9 §
Päätökset näissä kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, paitsi tapauksissa, joista näissä säännöissä on
toisin säädetty.

10 §
Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisjäseniä, varsinaisia
jäseniä tai opiskelijajäseniä.
Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan
äänten 3⁄4 määräenemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti
toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka on tullut yhdistyksen
jäseneksi ennen vuotta 1987 ja jokaon suorittanut yhdistyksen
liittymismaksun ja yhdellä kertaa tai erissä keskeytyksittä
yhdistyksen vuosimaksun kymmenkertaisena, tai jonka yhdistyksen
hallitus on yksimielisellä päätöksellään sellaiseksi kutsunut.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä jokaisen
15 vuotta täyttäneen henkilön, joka on suorittanut yhdistyksen
hyväksymän merenkulkututkinnon. Opiskelijajäseneksi hallitus voi
hyväksyä jokaisen 15 vuotta täyttäneen henkilön, joka osallistuu
hallituksen hyväksymille käynnissä oleville merenkulkukursseille.
Ellei opiskelijajäsen ole vuoden kuluessa liittymisestään
suorittanut yhdistyksen hyväksymää merenkulkututkintoa, lakkaa hänen
jäsenyytensä.
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat kunniajäsenet sekä
ainaisjäsenet ja varsinaiset jäsenet. Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet
eivät maksa jäsenmaksuja. Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistyksen
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Liittyessään jäseniksi maksavat opiskelijajäsenet yhdistyksen
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

11 §
Hallituksella on oikeus yksimielisellä päätöksellään määräajaksi tai
ainiaaksi erottaa yhdistyksen jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä
tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa
siitä luettuna, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti
saattaa asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen
tekemiseen vaaditaan 3⁄4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka ei ole maksanut
yhdistyksen jäsenmaksua vuoteen.

12 §

Nimen ja sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen
Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa vähintään 3⁄4 äänienemmistöllä
annetuista äänistä.

13 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on
luovutettava alan valtakunnalliselle liitolle, tai ellei sellaista
ole, Suomen Meripelastusseuralle.